Duurzaam Westvoorne Energie

Veelgestelde vragen
aardgasvrij

1.  Waarom gaan we van het aardgas af?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Deze afspraken staan in het Klimaatakkoord. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. Op Voorne-Putten staan ruim 71.000 woningen en 3500 bedrijfsgebouwen. Dat betekent dat we gemiddeld ieder jaar voor ruim 2.300 woningen en 118 bedrijfsgebouwen op zoek moeten gaan naar alternatieven voor het aardgas om dat doel te bereiken.

2. Waarom een Warmtetransitievisie?

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk eind 2021 een Warmtetransitievisie opstellen en daarna voor elke wijk een warmteplan. De Warmtetransitievisies gaan over hoe we onze huizen en gebouwen voor 2050 aardgasvrij kunnen maken. Bijvoorbeeld door andere manieren dan aardgas te gebruiken om onze huizen te verwarmen en te koken. Westvoorne heeft ervoor gekozen om deze visie tijdig en samen met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en  Nissewaard op te stellen en deze is in maart 2020 gereedgekomen.

3. Wat houdt de Warmtetransitievisie Voorne-Putten in?

De Warmtetransitievisie Voorne-Putten laat zien hoe we op Voorne-Putten aardgasvrij kunnen worden. In de vier gemeenten is onderzocht met welke wijken we het beste kunnen starten om van het aardgas af te gaan. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar wat technisch haalbaar is en wat gunstig gelegen locaties zijn. In Westvoorne is dat de wijk Goudhoek in Oostvoorne. De gemeenteraad van Westvoorne doet naar verwachting in mei uitspraak over de Warmtetransitievisie en wat die betekent voor onze gemeente. Omdat een groot deel van de maatregelen in de woning moet plaatsvinden, wil en kan de gemeente een wijk niet aardgasvrij maken zonder de medewerking van anderen. Een aardgasvrij Westvoorne is daarom een gezamenlijke opgave van de gemeente, bewoners, woningbouwcorporaties, ondernemers en de netwerkbeheerder. Dit wordt verder nadat de Warmtetransitievisie is vastgesteld, uitgewerkt in een zogenoemd Warmteplan.

4. Wat gaat de gemeente de komende tijd doen?

De gemeenteraad van Westvoorne doet naar verwachting in mei uitspraak over de Warmtetransitievisie en wat die betekent voor onze gemeente. Nadat de Warmtetransitievisie in de gemeenteraad is goedgekeurd, willen we samen met verhuurders en andere partners bijeenkomsten organiseren in de wijk Goudhoek. Het moment waarop die plaatsvinden is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomsten staat centraal hoe wij samen de komende jaren willen komen tot een andere, duurzame vorm van energie.

5. Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

In Westvoorne wordt met de overgang naar aardgasvrij gestart in de wijk Goudhoek. Dit betekent niet dat deze wijk op al heel korte termijn van het aardgas af zal zijn, alleen dat we daar starten. De eerste stap is het opstellen van een Warmteplan samen met de inwoners, verhuurders en de partners in de wijk. Het is nog niet bekend wanneer andere wijken in Westvoorne aan de beurt zijn. We weten wel dat dit niet vandaag of morgen zal zijn, Westvoorne gaat gefaseerd over op duurzame warmtebronnen. U kunt nu al wel zelf stappen ondernemen om uw woning meer geschikt te maken voor een aardgasvrije toekomst of om energiebesparende maatregelen te nemen.

6. Waarom de wijk Goudhoek?

In de wijk Goudhoek worden veel huizen beheerd door het Woonbedrijf. Daarmee kunnen eventuele benodigde aanpassingen direct voor een groot aantal huizen worden doorgevoerd. Dat werkt kostenbesparend. De gemeente wil het mogelijk maken dat de bewoners van de huizen daaromheen onder gunstige voorwaarden mee kunnen doen met zulke verduurzamingsacties. Ook de locatie van Goudhoek aan de rand van Oostvoorne is gunstig, wanneer we op den duur zouden willen aansluiten op een aardwarmtenet. Of dat ook werkelijk kan, wordt nog onderzocht. De gemeente wil samen met inwoners, verhuurders en partners in de wijk bekijken wat er kan in de wijk Goudhoek. Met andere acties, zoals die gericht op energiebesparende maatregelen, richt de gemeente zich ook op andere wijken. Zo werken we met elkaar toe werken naar een aardgasvrij.

7. Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Er zijn verschillende duurzame alternatieven om mee te koken en te verwarmen. Het beste alternatief verschilt per wijk en per woning. Koken kan bijvoorbeeld ook op inductie, maar daarvoor zijn aanpassingen nodig. De gemeente Westvoorne onderzoekt samen met de gemeente Brielle de mogelijkheden van aardwarmte als een van de alternatieven voor aardgas. Het kan zijn dat dit in de toekomst een goed alternatief is voor aardgas, maar dit moet eerst nog verder onderzocht worden.

8. Wat is all electric?

All-electric is de verzamelnaam voor individuele oplossingen waarbij de woning helemaal met elektriciteit wordt verwarmd. Als het kan wordt de elektriciteit op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen verwarmen vervolgens meestal het water en de ruimtes. Als er zelf niet genoeg elektriciteit opgewekt kan worden, gebruiken all-electric gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet.

9. Wat is een warmtenet / stadswarmte?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door deze leidingen stroomt warm water. Dit water komt van een centrale bron en de warmte kan worden geleverd door restwarmte vanuit de industrie of een warmtebron uit de diepe ondergrond (aardwarmte). Het warme water gaat via de leidingen van de bron naar de woningen, kantoren en andere gebouwen. De ondergrond van Voorne-Putten lijkt kansrijk voor het ontwikkelen van warmtebronnen. De gemeente Westvoorne onderzoekt samen met de gemeente Brielle de mogelijkheden van aardwarmte als een van de alternatieven voor aardgas. Een andere mogelijke warmtebron betreft de restwarmte van de Rotterdamse Havenindustrie. Samen met onder andere de provincie Zuid-Holland kijken de gemeente op Voorne-Putten of aansluiting op het bestaande warmtenet in Rotterdam zinvol en/of haalbaar is.

10. Wat houdt groen gas in?

Groen gas wordt gemaakt van restmateriaal zoals mest, slib en gft-afval of andere plantaardige reststromen (biomassa). Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden.

11. Is waterstof een goed alternatief voor aardgas?

De techniek rondom waterstof is nog in ontwikkeling. Waterstof is op zichzelf geen energiebron, het is een energiedrager. Er is wind- of zonne-energie nodig om waterstof te produceren. Bij de productie van waterstof en het vervolgens weer omzetten van waterstof naar elektriciteit of warmte gaat helaas behoorlijk wat energie verloren. Op dit moment wordt daarom voor het gebruik van waterstof vooral naar de industrie en transport gekeken omdat daar nog niet veel alternatieven beschikbaar zijn voor aardolie of aardgas.

12. Wat is de rol van netbeheerder Stedin?

De energietransitie heeft grote gevolgen voor het energienet. Traditioneel was het net bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld zon en wind. Daarom maken netbeheerders het net geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bovendien zoeken netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen. Om deze reden is onze regionale netbeheerder van het elektriciteit- en gasnet, Stedin, betrokken bij het opstellen van de Warmtetransitievisie. Door de netbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij plannen kunnen investeringen in het net zo goed mogelijk worden afgestemd op de lokale projecten voor wijken en duurzame energie opwek.

13. Ik wil niet meedoen, wat nu?

Meewerken aan een alternatief voor aardgas is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang.

14. Krijg ik dezelfde oplossing als mijn buren, of kan ik zelf een oplossing kiezen?

In de praktijk zullen veel mensen eenzelfde oplossing krijgen als hun buren. Wanneer bijvoorbeeld een wijk of straat wordt aangesloten op een warmtenet zullen de meeste buurtbewoners voor deze oplossing kiezen. Dit is echter geen verplichting. De verwachting is dat bewoners in de toekomst een recht op warmte krijgen waarbij men vrij is om te kiezen voor een individuele ‘all electric’ oplossing of voor collectieve systemen (als deze beschikbaar zijn).

15. Wat kan ik nu al doen om mijn woning voor te bereiden?

IAls u een eigen woning heeft kunt u al voorbereidingen treffen om aardgasvrij te wonen. We willen uiteraard voorkomen dat u dubbele kosten maakt. Daarom geven we hieronder tips wat u nu alvast kunt doen:

  • Gaat u binnenkort verbouwen of een nieuw huis of gebouw laten bouwen? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van hybride of aardgasvrij verwarmen en koken.
  • Vervangt u binnenkort uw keuken of CV-ketel? Vraag dan advies over welke type ketel u het beste kunt aanschaffen en of elektrisch koken een optie voor u is.
  • U kunt uw huis of gebouw al isoleren. Een goed geïsoleerd huis of gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Isolatie staat los van de wijze waarop u uw huis verwarmt of in de toekomst gaat verwarmen. Op de website van het gemeentelijke energieloket www.woonwijzerwinkel.nl vindt u meer informatie over isolatie-maatregelen.
  • Als u een huis huurt, is het moeilijker om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. U kunt wel tochtstrips plaatsen, maar bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. U kan dit wel bespreken met uw verhuurder. Veel partijen maken nu al grote stappen op het gebied van duurzame energie. Wat u wel zelf kunt doen, is kiezen voor groene stroom. We moeten namelijk niet alleen stoppen met aardgas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas/elektra te besparen.

16. Kan ik nog een nieuwe cv-ketel aanschaffen?

Als uw cv-ketel (bijna) aan vervanging toe is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. U kunt overwegen om over te gaan op elektrische verwarming door middel van een warmtepomp. Als een overgang naar een warmtepomp nu (nog) geen optie is, dan kunt u kiezen om toch een nieuwe cv-ketel te kopen of voor een hybride systeem te kiezen. U kunt tegenwoordig ook een cv-ketel huren of leasen.  

17. Gaat het overgaan van aardgas naar een andere warmtebron mij als inwoner geld kosten?

Voor een huiseigenaar
Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor aardgas wordt gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. Door het isoleren bespaart u energie, en dus kosten. Bovendien kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het Rijk is in samenwerking met gemeenten bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de kosten voor de transitie naar aardgasvrij voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden.

Voor een huurder
Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat de overstap naar aardgasvrij vanuit de woningcorporatie wordt geïnitieerd. De kosten voor aanpassing van de woning zijn voor rekening van de corporatie. Wat de gevolgen hiervan zijn op de huurprijs en energierekening, is nu nog niet te zeggen. Uitgangspunt is dat een aardgasvrij leven voor iedereen betaalbaar blijft en niemand in de kou komt te staan.

19. Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Meer informatie over de werking van een warmtenet vindt u hier.

20.  Waarom boort NAM wel naar gas in Spijkenisse, maar moeten wij op zoek naar andere energiebronnen dan gas?

De overgang naar duurzame energiebronnen is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De bedoeling is dat in 2050 in Nederland (vrijwel) geen fossiele brandstoffen zoals gas worden gebruikt. In de overgangsperiode zullen we nog brandstoffen zoals gas nodig hebben. Zo zijn op dit moment veruit de meeste woningen in ons land nog aangesloten op een gasnet. Om deze reden wordt de komende jaren nog gas gewonnen in Nederland. Hiermee beperken we de hoeveelheid gas die uit het buitenland gehaald moet worden.

21.  Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@westvoorne.nl. Wij nemen dan contact met u op. Voor vragen over wat de beste maatregelen zijn voor uw woning kunt u kunt u contact opnemen met de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente Westvoorne Kijk voor de contactmogelijkheden op de website van de WoonWijzerWinkel.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale