Duurzaam Westvoorne Energie

energie
wind

Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren, zet Westvoorne zich in voor meer duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Energie uit wind zorgt voor minder CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Wel is het belangrijk dat we tegelijkertijd rekening houden met de waarden van ons landschap.

Windmolens aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne

In 2012 heeft de gemeente Westvoorne met de Provincie-Zuid Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten afgesproken om op een aantal plekken in de regio opwek van windenergie mogelijk te maken. Die afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie (voormalige) Stadsregio Rotterdam. In 2017 zijn er vervolgafspraken gemaakt waar de windturbines mogen komen. Een van die plekken is de Noordzeeboulevard langs het Oostvoornse Meer in Oostvoorne. 

Wind-energie-icoon

Waarom windenergie

Westvoorne zet zich in om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Energie uit wind zorgt voor minder CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd willen we goed rekening houden met de waarden van ons landschap en het welzijn van omwonenden. 

Waar komen de windturbines op Voorne-Putten?

Als regio hebben we in 2017 gezamenlijk een aantal plekken aangewezen waar windenergie opgewekt kan worden. In Westvoorne is dat de Noorzeeboulevard in Oostvoorne. Andere locaties in de regio zijn de windlocatie Brielse Maasdijk / Website Brielse Maasdijk en de windlocatie Haringvlietdam en de Ondernemingspolder in Brielle.

Omgeving

De omgeving van het Oostvoornse Meer staat bekend om de natuur en recreatie. Een deel van het zoekgebied bestaat uit Natura2000 gebied en in het overige deel wordt volop gerecreëerd. Het is een populaire plek bij bezoekers die er wandelen, fietsen, duiken, surfen en zwemmen. Langs zowel de noord- als de zuidkant van het meer hebben recreatieondernemers hun plek gevonden en ook de natuurorganisaties zijn actief in het gebied. 

De gemeente wil daarom de toekomstige windmolens zorgvuldig inpassen in het gebied, rekening houdend met de recreatie en de natuur. Om dit te kunnen doen vraagt de gemeente om een actieve inbreng van de mensen uit de omgeving. Het zijn uiteindelijk deze inwoners, recreanten, ondernemers en natuurorganisaties die in het dagelijks leven te maken krijgen met de windturbines.

Daarnaast heeft de gemeente als uitgangspunt dat de opbrengst van de windturbines zoveel mogelijk terug gaat naar de omgeving. We streven naar 50 % lokaal eigendom. 

Hoeveel molens er komen, waar ze komen te staan, hoe we de overlast voor mens en natuur zoveel mogelijk kunnen beperken, waar de winst naartoe gaat. Hoe je misschien wel als omwonende of betrokken ondernemer mede-eigenaar kan worden, of waar het geld vanuit een gebiedsfonds naartoe gaat, daar heb je als omgeving wat van te vinden en dat nemen we zoveel mogelijk mee in de plannen. 

Waarom bij de Noordzeeboulevard?

De gemeenten op Voorne-Putten en de Provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over windenergie. In 2017 is door de Provincie Zuid-Holland, in samenspraak met de gemeente Westvoorne, de Noordzeeboulevard in Oostvoorne aangewezen als zoeklocatie voor windturbines. Op deze plek moet volgens afspraken met de provincie en gemeenten in de regio in ieder geval 9 megawatt aan windenergie opgewekt worden. Om een goed beeld te krijgen van 9 megawatt: een moderne windturbine heeft een vermogen van zo’n 4 tot 6 megawatt. 

Om hoeveel turbines het gaat langs de Noordzeeboulevard, waar ze precies binnen de zoeklocatie komen te staan en hoe groot ze gaan worden is nu nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Belangrijk hierbij is dat er rekening gehouden wordt met de recreatieve waarden, de natuurwaarden van het gebied en het welzijn van omwonenden en ondernemers in de omgeving. 

Wanneer gebeurt er wat?

Op dit moment zitten we in de planfase. De komende maanden werken we de plannen verder uit. We krijgen steeds beter in beeld wat er allemaal moet gebeuren en welke stappen gezet moeten worden. We voeren gesprekken met ondernemers en natuurorganisaties in de directe omgeving. Hun wensen en zorgen nemen we mee. Ook de inwoners van Westvoorne gaan we betrekken bij de plannen. 

De gemeente heeft in 2020 een technisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Bosch en van Rijn om te kijken wat er mogelijk is op de Noordzeeboulevard. We hebben dus al zicht op wat er technisch mogelijk is. Door het onderzoeksbureau is op verzoek van de gemeente naar een groter gebied gekeken dan de zoeklocatie om een eerste indruk te krijgen van alle (on)mogelijkheden in het gebied. De gemeente heeft afspraken met de provincie en de gemeenten in de regio over de oorspronkelijke zoeklocatie. Deze locatie is ook opgenomen in de RES 1.0. Daarom richt de gemeente zich bij de uitwerking van het windproject alleen op de oorspronkelijke zoeklocatie en niet op het hele onderzochte gebied. 

Op dit moment wordt ook bekeken welke ontwikkelaar(s) de windturbines gaan ontwikkelen in het gebied. Zodra die bekend is/ zijn, gaan we samen verder in het project.

Hoe kan je meepraten en meedenken?

Dat kan, en dat vindt de gemeente heel erg belangrijk. De gemeente organiseert daarom samen met de ontwikkelaar informatiebijeenkomsten en stelt een klankbordgroep in.

Informatiebijeenkomsten

Om je zo goed mogelijk te informeren organiseren we verschillende brede informatiebijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit najaar zal de eerste bijeenkomst worden georganiseerd. Hopelijk kan deze dan weer fysiek plaatsvinden. De informatiebijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, we hopen op een hoge opkomst en een constructief gesprek. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomst plaats zal vinden, verschijnt de datum op deze pagina. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de link die hier dan verschijnt. 

De Klankbordgroep

Wil je wat meer in detail betrokken worden bij de plannen, meld je dan aan voor de klankbordgroep. Deze groep wordt nauw betrokken bij het project en komt regelmatig bij elkaar. Als geïnteresseerde belanghebbende kun je je aanmelden voor de klankbordgroep, maar er kunnen ook personen of organisaties worden uitgenodigd deel te nemen. Zodanig dat alle belangen evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Het doel van de klankbordgroep is om alle betrokkenen zo vroeg mogelijk te informeren over de plannen en tot een zo breed mogelijk gedragen uitwerking van het windproject te komen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: 
• De locaties van de windturbines 
• Verdelen van lusten en lasten
• Gevolgen voor de recreatie
• Effecten op de natuur
• Beperken van geluidshinder en slagschaduw
• Financiële participatie
• Inrichting van een gebiedsfonds

Op die manier hopen we tot een ontwerp te komen, waar alle belangen in mee zijn genomen en er een goede balans ontstaat tussen duurzame energieopwekking, landschappelijke kwaliteiten, recreatie en welzijn. Door deel te nemen heb je dus invloed op de plannen. Ook wordt tijdens de bijeenkomsten uitgelegd hoe iedereen op formele wijze invloed kan uitoefenen op het proces, zoals wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. Mensen kunnen zich binnenkort aanmelden voor de klankbordgroep. Meer informatie volgt dan via deze webpagina. 

De klankbordgroep en de MER
De klankbordgroep wordt tijdens het hele proces betrokken. We inventariseren welke vragen en zorgen er zijn en gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden. We spreken over onderwerpen als slagschaduw, geluid en impact op natuur en recreatie. Dit is belangrijk rondom de milieueffectrapportage (MER) en het traject van vergunningverlening. De milieueffectrapportage (MER) wordt uitgevoerd om vooraf in kaart te brengen welke effecten windturbines op de omgeving van deze windlocatie kunnen hebben. De vragen en zorgen die leven in de klankbordgroep worden zoveel mogelijk meegenomen in de MER. Ook de resultaten van de MER-onderzoeken worden besproken met de klankbordgroep. 

Planning

2017 - 2021
Verkenningsfase

  • Aanwijzen van de locatie
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Selectie van ontwikkelaars

2021 - 2022
Onderzoeksfase

  • Milieueffectrapportage (m.e.r.)

2022 - 2023
Planfase

  • Bestemmingsplan en vergunningen

2024 - 2025
Realisatiefase

  • Bouw van de windturbines

Vanaf 2025
Exploitatiefase

  • Levering duurzame stroom       

Uitgelicht

Betrokken partijen

Gemeente Westvoorne

De gemeente heeft de opgave van de provincie om op de locatie Noordzeeboulevard in Oostvoorne windenergie mogelijk te maken. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor de aanpassingen van het bestemmingsplan en afgifte van benodigde vergunningen.

Waterschap Hollandse Delta

Eigenaar van de grond ten oosten van de Brielse Gatdam. 

Rijkswaterstaat

Beheerder van de grond in eigendom van het Rijk, ten westen van de Brielse Gatdam.

Toekomstige ontwikkelaar(s)

Organisatie die de windturbines zal ontwikkelen en exploiteren. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Westvoorne via: m.vanboxel@westvoorne.nl of h.faber@westvoorne.nl of door te bellen met het ServicePunt: 14 0181 en vraag naar Marjolein van Boxel of Herbert Faber. 

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

Gemeente Westvoorne
Raadhuislaan 6
3235 AP Rockanje

Contactgegevens
telefoon 14 0181, of (0181) 40 80 00
gemeente@westvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale