Duurzaam Westvoorne Energie

energie
wind

Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren, zet Westvoorne zich in voor meer duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Energie uit wind zorgt voor minder CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Wel is het belangrijk dat we tegelijkertijd rekening houden met de waarden van ons landschap.

Windmolens aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne

In 2012 heeft de gemeente Westvoorne met de Provincie-Zuid Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten afgesproken om op een aantal plekken in de regio opwek van windenergie mogelijk te maken. Die afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie (voormalige) Stadsregio Rotterdam. In 2017 zijn er vervolgafspraken gemaakt waar de windturbines mogen komen. Een van die plekken is de Noordzeeboulevard langs het Oostvoornse Meer in Oostvoorne.

Wind-energie-icoon

Waarom windenergie

Westvoorne zet zich in om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Energie uit wind zorgt voor minder CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd willen we goed rekening houden met de waarden van ons landschap en het welzijn van omwonenden. 

Waar komen de windturbines op Voorne-Putten?

Westvoorne zet zich in om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Energie uit wind zorgt voor minder CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd willen we goed rekening houden met de waarden van ons landschap en het welzijn van omwonenden. Waar komen de windturbines op Voorne-Putten?

Als regio hebben we in 2017 gezamenlijk een aantal plekken aangewezen waar windenergie opgewekt kan worden. In Westvoorne is dat de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. Andere locaties in de regio zijn de windlocatie Brielse Maasdijk in Nissewaard, de windlocatie Haringvlietdam in Hellevoetsluis en de Ondernemingspolder in Brielle.

Windlocatie Noordzeeboulevard

Het blauwe gedeelte op deze kaart is het oorspronkelijke onderzoeksgebied, het geel omrande gedeelte geeft de locatie aan waar mogelijk een of twee windturbines gerealiseerd kunnen worden.

Omgeving

De omgeving van het Oostvoornse Meer staat bekend om de natuur en recreatie. Een deel van het zoekgebied ligt in Natura2000 gebied en in het overige deel wordt volop gerecreëerd. Het is een populaire plek bij bezoekers die er wandelen, fietsen, duiken, surfen en zwemmen. Langs zowel de noord- als de zuidkant van het meer hebben recreatieondernemers hun plek gevonden en ook de natuurorganisaties zijn actief in het gebied. 

De gemeente wil daarom het windproject zorgvuldig inpassen in het gebied, rekening houdend met de recreatie en de natuur. Om dit te kunnen doen vraagt de gemeente om een actieve inbreng van de mensen uit de omgeving. Het zijn uiteindelijk deze inwoners, recreanten, ondernemers en natuurorganisaties die in het dagelijks leven te maken krijgen met de windturbines.

Waarom bij de Noordzeeboulevard?

De gemeenten op Voorne-Putten en de Provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over windenergie. In 2017 is door de Provincie Zuid-Holland, in samenspraak met de gemeente Westvoorne, de Noordzeeboulevard in Oostvoorne aangewezen als zoeklocatie voor windturbines. Op deze plek moet volgens afspraken met de provincie en gemeenten in de regio in ieder geval 9 megawatt aan windenergie opgewekt worden.

De zoeklocatie bestreek aanvankelijk een gebied dat liep ten westen van de Brielse Gatdam tot juist ten oosten daarvan. In maart 2022 heeft de gemeenteraad van Westvoorne besloten tot fasering van het Windproject Noordzeeboulevard. Dat betekent dat de raad heeft gekozen voor windturbines enkel in het westelijke deel van de windlocatie. Kort geleden is onderzoek gestart naar de mogelijke effecten van windturbines in met name het westelijke deel van de locatie op het milieu. Het is wel de bedoeling om dit deel van de windlocatie technisch te optimaliseren, waardoor er meer elektriciteit opgewekt kan worden dan de minimale 9 megawatt. Dit komt overeen met de ambities in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Naar verwachting worden er twee windturbines die samen jaarlijks genoeg elektriciteit opwekken voor ca. 9.000 huishoudens.  Waar de turbines precies komen te staan en hoe groot ze gaan worden is nu nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Belangrijk hierbij is dat er rekening gehouden wordt met de recreatieve waarden, de natuurwaarden van het gebied en het welzijn van omwonenden en ondernemers in de omgeving.

Wanneer gebeurt er wat?

Op dit moment zitten we in de planfase. Hun wensen en zorgen nemen we mee. Ook de inwoners van Westvoorne gaan we betrekken bij de plannen. In mei 2022 starten we met de eerste inloopavond voor inwoners en andere belanghebbenden.  

De gemeente heeft in 2020 een technisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Bosch en van Rijn om te kijken wat er mogelijk is op de Noordzeeboulevard. We hebben dus al zicht op wat er technisch mogelijk is. Door het onderzoeksbureau is op verzoek van de gemeente naar een groter gebied gekeken dan de zoeklocatie om een eerste indruk te krijgen van alle (on)mogelijkheden in het gebied. De gemeente heeft afspraken met de provincie en de gemeenten in de regio over de oorspronkelijke zoeklocatie. Deze locatie is ook opgenomen in de RES 1.0. Bovendien heeft de gemeenteraad besloten tot fasering binnen het windproject. Daarom richt de gemeente zich bij de uitwerking van het windproject op technische optimalisatie, om zo ook de opgave vanuit de RES binnen het westelijke deel van de locatie te realiseren. 

Inmiddels is bekend dat duurzaam energiebedrijf Pure Energie als ontwikkelaar zal optreden in het project, in samenwerking met energiecoöperatie Voorne-Putten Energie (VPE). We trekken samen op in het verdere verloop van het project.

Hoe kan je meepraten en meedenken?

Dat kan, en dat vindt de gemeente heel erg belangrijk. De gemeente organiseert daarom samen met de ontwikkelaar informatiebijeenkomsten en stelt een klankbordgroep in.

Informatiebijeenkomsten

Om je zo goed mogelijk te informeren organiseren we verschillende brede informatiebijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. Op 16 mei 2022 vond de eerste inloopbijeenkomst plaats. Zodra bekend is wanneer de volgende bijeenkomst plaats zal vinden, verschijnt de datum op deze pagina. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de link die hier dan verschijnt. 

Wilt u meer informatie weten over de bijeenkomsten en verslagen hiervan inzien?
Lees dan verder op: windprojectnoordzeeboulevard.nl.

De Klankbordgroep

Deze groep wordt nauw betrokken bij het project en komt regelmatig bij elkaar. In de groep zitten geïnteresseerde belanghebbende en diverse betrokken (natuur-)organisaties. Alle belangen zijn zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd. Het doel van de klankbordgroep is om alle betrokkenen zo vroeg mogelijk te informeren over de plannen en tot een zo breed mogelijk gedragen uitwerking van het windproject te komen. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: 
• De locaties van de windturbines 
• Verdelen van lusten en lasten
• Gevolgen voor de recreatie
• Effecten op de natuur
• Beperken van geluidshinder en slagschaduw
• Financiële participatie
• Inrichting van een gebiedsfonds

Op deze manier hopen we tot een ontwerp te komen, waar alle belangen in mee zijn genomen en er een goede balans ontstaat tussen duurzame energieopwekking, landschappelijke kwaliteiten, recreatie en welzijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook uitgelegd hoe iedereen op formele wijze invloed kan uitoefenen op het proces, zoals wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. Meer informatie vindt u hier

De klankbordgroep en de onderzoeken naar de effecten op het milieu en leefomgeving
De klankbordgroep wordt tijdens het hele proces betrokken. We inventariseren welke vragen en zorgen er zijn en gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden. We spreken over onderwerpen als slagschaduw, geluid en impact op natuur en recreatie. Dit is belangrijk rondom de  onderzoeken naar de effecten op het milieu en het traject van vergunningverlening. De  onderzoeken naar de effecten op milieu en leefomgeving worden uitgevoerd om vooraf in kaart te brengen welke effecten windturbines op de omgeving van deze windlocatie kunnen hebben. De vragen en zorgen die leven in de klankbordgroep worden zoveel mogelijk meegenomen in deze onderzoeken. Ook de resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de klankbordgroep. 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten en verslagen hiervan inzien?
Lees dan verder op: windprojectnoordzeeboulevard.nl.

Planning

2017 - 2021
Verkenningsfase

  • Aanwijzen van de locatie
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Selectie van ontwikkelaars

2022 - 2023
Onderzoeksfase

  • Effecten op milieu en leefomgeving
  • Ecologie
  • Geluid, slagschaduw
  • Externe veiligheid

2023
Planfase

  • Bestemmingsplan en vergunningen

2024 - 2025
Realisatiefase

  • Bouw van de windturbines

Vanaf 2025
Exploitatiefase

  • Levering duurzame stroom       

Uitgelicht

Betrokken partijen

Gemeente Westvoorne

De gemeente heeft de opgave van de provincie om op de locatie Noordzeeboulevard in Oostvoorne windenergie mogelijk te maken. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor de aanpassingen van het bestemmingsplan en afgifte van benodigde vergunningen.

Voorne Putten Energie

Coöperatie van betrokken bewoners die door zonneprojecten en windturbines samen de energie op Voorne-Putten wil besparen en verduurzamen.

Het rijk 

Eigenaar van de grond. Rijksvastgoedbedrijf beheert de grond. Rijkswaterstaat verleent vergunningen.  

Ontwikkelaar Pure Energie 

Organisatie die de windturbines zal ontwikkelen en exploiteren. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Westvoorne via: mmf.vanboxel@westvoorne.nl of hp.faber@westvoorne.nl of door te bellen met het ServicePunt: 14 0181 en vraag naar Marjolein van Boxel of Herbert Faber. 

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale