Energie Wind

Gevolgen van uitspraak Raad van State voor windlocatie Noordzeeboulevard

Op 30 juni (2021) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over een windturbinepark in Nederland, die ook gevolgen heeft voor veel andere windlocaties. De bestaande landelijke normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid voor windprojecten voldeden niet aan het Europees Recht. De onderbouwing van die normen was ten onrechte niet vooraf onderzocht met een milieueffectrapportage (planMER). Het Rijk laat dat nu alsnog doen, maar dat gaat waarschijnlijk 1 á 2 jaar duren. De komende tijd mogen gemeenten wel een eigen afweging maken over welke normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid zij aanvaardbaar vinden voor nieuwe windturbineparken. Deze normen worden dan voor iedere locatie specifiek opgesteld.

De gemeente Westvoorne overlegt hierover met de provincie en andere gemeenten binnen onze regio. Deze normen worden in overleg met de klankbordgroep en andere betrokkenen bij het windproject Noordzeeboulevard opgesteld. 

Los van deze uitspraak wordt voor de windlocatie Noordzeeboulevard volgens plan een milieueffectrapportage opgesteld. Daarin zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de te verwachten effecten op natuur en recreatie rondom het Oostvoornse Meer. Het is nog onbekend welk effect de uitspraak van de Raad van State heeft op de tijdsplanning voor deze windlocatie. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat hier gedeeld. 

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale