Nieuws

Zonnepark Konneweg Tinte

Aanvraag voor zonnepark Konneweg Tinte 

Aan de Konneweg in Tinte komt mogelijk een zonnepark. Medio 2020 nam het college van de gemeente Westvoorne over dit initiatief een positieve grondhouding aan. Westvoorne bereidt zich voor op de toekomst waarin we energie halen uit schone energiebronnen, afval niet meer bestaat en onze omgeving klaar is voor de klimaatverandering. De ambities zijn hoog: een energieneutraal en circulair Westvoorne in 2040. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Het zonnepark kan bijdragen aan deze doelstelling.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Productie van duurzame energie 
De gemeente Westvoorne ontving in oktober 2018 een omgevingsvergunning aanvraag van de initiatiefnemer van het zonnepark. Het doel is om een zonnepanelenpark aan te leggen voor de duur van 25 jaar. De projectlocatie bedraagt circa 13,3 ha met een zonnepark van circa 10,5 ha. Dit levert een productie van duurzame energie op van 11,4 GWh per jaar en voorziet 3.263 huishoudens van duurzame energie. De realisatie van het zonnepark is niet in overeenstemming met het geldende omgevingsplan, waarbij de gronden zijn bestemd voor glastuinbouw. In een ruimtelijke onderbouwing motiveert de initiatiefnemer waarom afwijking mogelijk is.
 
Rol van de provincie Zuid-Holland 
De gemeente Westvoorne onderzoekt samen met de provincie of het zonnepark er zou kunnen komen. De beoogde locatie ligt in het agrarisch glastuinbouwgebied dat is vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie. Een zonnepark in het gebied is denkbaar zolang dit geen verdringend effect heeft op de functie glastuinbouw. De provincie dient hiermee in te stemmen. 

Principe-uitspraak
Voor besluitvorming over de uitgebreide afwijkingsprocedure en een besluit van de gemeenteraad over de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het nog te vroeg. Op dit moment is alleen een principe-uitspraak van de gemeenteraad mogelijk, omdat de medewerking van de provincie nodig is en omdat dit een nieuwe ontwikkeling is waarvoor nog geen gemeentelijk beleid is. De gemeenteraad wordt begin 2022 gevraagd om een principe- uitspraak te doen over het initiatief voor het zonnepark. 
 
Meepraten over het initiatief en het project
De initiatiefnemer dient de omgeving te betrekken bij de plannen. Het gaat niet alleen om omwonenden/inwoners, maar ook om bijvoorbeeld bedrijven, natuurorganisaties, belangenorganisaties en energiecoöperaties. Bij realisatie van het initiatief krijgt de omgeving van het nieuwe zonproject ook de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. 
 
Zienswijzen en beroep
Op het moment dat een afwijkingsprocedure start, kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Tegen verlening van de omgevingsvergunning is beroep en hoger beroep mogelijk. Via onze gemeentelijke kanalen zorgen wij voor informatie over de voortgang. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u deze bij de gemeente neerleggen, via gemeente@westvoorne.nl

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale