Nieuws

windmolen Oostvoorne

Eerste inloopavond over windproject Noordzeeboulevard goed bezocht

De ambitie van de gemeente Westvoorne is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. De opwek van windenergie binnen haar eigen gemeentegrenzen past hier goed bij. Op maandag 16 mei vond de eerste inloopavond plaats over ons windproject aan de Noordzeeboulevard. 

Zo’n zestig inwoners van Oostvoorne en andere belanghebbenden namen hieraan deel. Tijdens de avond konden deelnemers volop in gesprek gaan met betrokkenen van het windproject. Initiatiefnemer van het project, Pure Energie, was aanwezig, evenals deskundigen vanuit de provincie Zuid-Holland, milieudienst DCMR en de energiecoöperatie Voorne-Putten Energie (VPE). 

Ook wethouder Lies van der Pol was erbij. “Het was een interessante, drukbezochte avond, met voor- en tegenstanders van windmolens op deze locatie. Het is fijn dat we een start hebben kunnen maken met het gesprek hierover met onze inwoners! Dit participatieproces bouwt voort op besluiten die al eerder genomen zijn, onder meer over locatie en taakstelling. En zal zich dus vooral richten op aspecten zoals de invulling van proces- en financiële participatie, het gebiedsfonds, en de maatregelen om mogelijke negatieve effecten van windmolens op mens en natuur te beperken. Het verloop hangt mede af van de resultaten van de diverse onderzoeken.”

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Onderzoek naar mogelijke effecten van windmolens

Op de aangewezen windlocatie langs de Noordzeeboulevard (het geel omkaderde vlak in figuur 1) zouden voor 2025 één of twee windmolens gerealiseerd kunnen worden. Daarmee wordt minimaal 9 MW aan windenergie opgewekt; genoeg energie voor het jaarverbruik van tienduizenden huishoudens. De realisatie van windmolens heeft mogelijk een effect op de omgeving. Onlangs is het ecologisch onderzoek opgestart om de effecten op flora en fauna inzichtelijk te maken. Later volgen er uitgebreide onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Uit deze onderzoeken moet blijken of de windlocatie geschikt is en waar de windmolen(s) binnen deze locatie kunnen worden geplaatst. Daarnaast geven zij inzicht in hoe de initiatiefnemer de mogelijke overlast kan beperken. 

Eerste stap in brede participatie

Tijdens de inloopavond werd uitgebreid gesproken over de wensen en zorgen van de bezoekers over effecten op de natuur, geluidsoverlast, recreatie en watersport. En over de mogelijkheden om financieel te participeren en mee te denken in het verdere traject. Ook konden omwonenden op beeldscherm een impressie middels visualisatie krijgen van hoe de beoogde windmolen(s) er vanuit elk gewenste locatie uit zouden kunnen zien. En konden belangstellenden zich aanmelden voor de klankbordgroep, die wordt opgezet om de gemeente Westvoorne en Pure Energie van advies te dienen in de loop van het project. De klankbordgroep bespreekt vroegtijdig alle relevante openbare stukken, zoals onderzoeksresultaten en ontwerp-besluiten. Adviezen van de klankbordgroep worden meegenomen in de voorstellen voor besluitvorming. 
Meer informatie over het windproject

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale