Nieuws

Fasering binnen windproject Noordzeeboulevard

Aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne ligt een zoekgebied voor windturbines. Dit houdt in dat windmolens hier vanaf 2025 voor zeker 9 MW aan windenergie moeten zorgen. Deze windmolens staan er nog niet. De provincie Zuid-Holland gaf de gemeente Westvoorne de taak en het bevoegd gezag om de molens te realiseren. Het realiseren van windenergie past binnen de ambities van Westvoorne: energieneutraal en circulair in 2040.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Zoekgebied en onderzoek
Het zoekgebied is een smalle strook van ca. 350 m breed en 2200 m lang. De windlocatie ligt op een grensgebied tussen natuur, recreatie en het havenindustrieel complex. Op het grondgebied van Westvoorne overlapt de windlocatie vrijwel volledig met Natura 2000 gebied en Natuurnetwerk Nederland-gebied (NNN).

Een ontwikkelaar plaatst de windmolens na het doorlopen van benodigde procedures voor planologische inpassing en vergunningverlening. De ontwikkelaars voor het zoekgebied van de provincie zijn bekend: Pure Energie en HVC. Deze ontwikkelaars laten onderzoeken welke effecten windturbines hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld naar effecten op de vogeltrek, geluid en veiligheid van de omgeving. Uit dit onderzoek zal blijken of en waar windturbines geplaatst kunnen worden. En wat er gedaan kan worden om hinder te voorkomen, zoals een stilstandvoorziening tijdens vogel- en vleermuizentrek. Er wordt ook gekeken of 1,8 MW extra windenergie opgewekt kan worden, zodat gemeente Westvoorne voldoet aan de opgave in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Raadsbesluit over fasering
Op dit moment lijkt er binnen de gemeenteraad onvoldoende steun te zijn voor windturbines in vooral het oostelijke deel binnen de windlocatie (ten oosten van de Brielse Gatdam, aan het Oostvoornse Meer). In de raadsvergadering van woensdag 23 maart neemt de gemeenteraad een besluit over een fasering binnen de windlocatie. Het voorstel is dat bij het onderzoeken van de mogelijkheden op de locatie, wordt uitgegaan van turbines in enkel het westelijke deel van de locatie (ten westen van de Brielse Gatdam). De ontwikkelaar binnen dat gedeelte is Pure Energie.

Communicatie en participatie
Voor de gemeente is een goede communicatie en participatie met omwonenden, inwoners van de gemeente en andere belanghebbenden belangrijk. Vanaf dit voorjaar organiseert Pure Energie de eerste informatiebijeenkomsten voor omwonenden/inwoners en andere belanghebbenden. Geïnteresseerden die actief betrokken willen blijven bij het project, krijgen de mogelijkheid om een klankbordgroep te vormen. Omwonenden kunnen financieel participeren in het project, er wordt hierbij gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Ook stelt de ontwikkelaar een gebiedsfonds in.

Meer informatie over het windproject

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale