Nieuws

Westvoorne stemt in met regionale energiestrategie

De gemeenteraad van Westvoorne stemde woensdag 27 oktober in met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) die Westvoorne de afgelopen twee jaar samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de Provincie Zuid-Holland heeft ontwikkeld. Het opstellen van een RES is een afspraak die voortkomt uit het landelijke Klimaatakkoord. In de RES staan de ambities en de strategie voor de energietransitie in de regio Rotterdam-Den Haag beschreven.

Na publicatie van de RES 1.0 op 31 maart is de RES voorgelegd aan de 23 gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen met het verzoek voor 1 juli een besluit te nemen.  De gemeenteraad van Westvoorne had extra tijd gevraagd om tot een weloverwogen besluit te komen en heeft woensdag 27 oktober ingestemd met de RES 1.0.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Wie is betrokken bij de RES?

De Energieregio Rotterdam-Den Haag, waar Westvoorne deel van uit maakt, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES hebben opgesteld. Naast de overheden zijn ook netbeheerders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners betrokken bij de totstandkoming van de RES.

Wat houdt de RES in?

Met de RES geeft de regio aan welke bijdrage zij wil leveren aan de landelijke doelstelling om 35 TWh duurzame energie op land op te wekken in 2030 met behulp van zon en wind. De betrokken partijen beschrijven deze ambities van de regio en oplossingsrichtingen voor de energietransitie. Met andere woorden: de RES omschrijft hoe de regio de overstap wil maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool, naar duurzame, schone energiebronnen zoals zon en wind. De RES laat hiermee een gezamenlijk toekomstbeeld zien waarin uit wordt gegaan van een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen.

Wat betekent dit voor Westvoorne en Voorne-Putten?

Al in 2018 hebben de gemeenten op Voorne-Putten samen de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.

De RES is één van de middelen om hier invulling aan te geven. In de RES staat ook beschreven naar welke zoekgebieden de gemeenten kijken voor duurzame opwek van elektriciteit met behulp van zon en wind. Daarnaast bevat de RES een aantal stappen die de gemeente Westvoorne tot 2030 kan zetten in haar ambitie om in de toekomst energieneutraal te worden. Energiebesparing is er daar één van. Vanaf nu zal de RES elke twee jaar worden geactualiseerd, op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. 

Van regionaal naar lokaal

Nu de RES 1.0 is vastgesteld bepalen gemeenten, waterschappen en provincie ieder voor zich hoe de RES lokaal uitgewerkt wordt. Per zoekgebied wordt lokaal onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie. De gemeente is daarbij zelf aan zet om met inwoners, ondernemers en lokale belanghebbenden aan de slag te gaan. Uiteindelijk zullen de plannen die hieruit voortkomen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna meegenomen in het gemeentelijke omgevingsbeleid.

Meer informatie over de RES vindt u op de website van Energiek Voorne-Putten

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale