Wat doen wij?

Samen op weg naar een duurzaam Westvoorne

Samen met haar inwoners en organisaties zet de gemeente Westvoorne zich in voor een groene, gezonde en toekomstbestendige samenleving. In 2040 maken we alleen nog maar gebruik van hernieuwbare energie, zijn we van het gas af, is de energievraag per huishouden lager doordat er beter geïsoleerd wordt, en bestaat er geen afval meer omdat alle producten hergebruikt worden als grondstof. In 2040 zijn we energieneutraal en afvalvrij. Dit doen we niet alleen, maar met onze partners, inwoners, ondernemers, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties.
“Samen op weg naar een duurzaam Westvoorne”.

Duurzaamheidsagenda Westvoorne 2019-2020

In het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij aangegeven dat duurzaamheid in deze collegeperiode speerpunt van beleid is. Hierbij staan centraal:

  • Duurzaamheid als middel ter versterking van onze lokale en regionale economie.
  • Het uitvoering geven aan de rijksdoelen op het gebied van de energietransitie.
  • Het uitvoering geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040.


Via deze Duurzaamheidsagenda 2019-2020 willen wij voor de periode tot en met 2020 uitvoering geven aan de duurzaamheidsambities uit het collegeprogramma. Dit document is nadrukkelijk een uitvoerings­agenda, waarin wij aangeven met welke projecten en maatregelen wij in Westvoorne aan de slag gaan of al zijn gestart.

Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040

Hoe hebben onze kinderen het in 2040 als zij volwassen zijn? Kan de aarde onze huidige leefwijze nog dragen? Zijn we in staat en bereid om ons aan te passen aan nieuwe vormen van energie, mobiliteit, produceren en consumeren? Die vragen staan centraal als het gaat om duurzaamheid. We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam Voorne-Putten in 2040.

Infographic Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040

Hoe hebben onze kinderen het in 2040 als zij volwassen zijn? Kan de aarde onze huidige leefwijze nog dragen? Zijn we in staat en bereid om ons aan te passen aan nieuwe vormen van energie, mobiliteit, produceren en consumeren? Die vragen staan centraal als het gaat om duurzaamheid. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam Voorne-Putten in 2040 en hebben daarom een Routekaart gemaakt op weg naar een duurzame toekomst.

Leidraad Windenergie

De gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hebben zich in de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 uitgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten er belangrijke stappen gezet worden. Naast energiebesparing kunnen we dit niet zonder de inzet van duurzame energiebronnen. Een van die bronnen is windenergie. Ook vanuit de provincie Zuid-Holland wordt nadrukkelijk ingezet op realisatie van een substantieel aandeel windenergie binnen de provincie.

In de Leidraad windenergie staan (onder andere) de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie en voor de locaties voor windenergie die door de provincie Zuid-Holland op Voorne-Putten zijn aangewezen.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale